Veda má svoj ​​zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.

Bionika a ľudské telo
...dá sa predpokladať, že vývoj bude pravdepodobne smerovať k priamemu prepojeniu živého organizmu s elektronikou, prípadne, že elektronika bude implantovaná priamo do tela.
Lekári vyvinuli nové sondy, ktoré nedráždia mozog
Tím neurochirurgov z univerzity v Salt Lake City (USA – Utah), zverejnil v časopise Neurosurgical Focus informáciu o novom type mozgových mikroelektród. Táto nová technológia elektronického mapovania mozgovej kôry, nazvaná microECoG, umožňuje implantovať mikroelektródy priamo do lebky nad tkanivo mozgu. Elektródy však do mozgu neprenikajú, a preto ho nepoškodzujú, čím sa znížilo dráždenie tkanív a možnosť výskytu komplikácií.
Sieť mikroelektród microECoG dokáže mapovať elektrické signály podľa potreby nad jednotlivými centrami mozgu. Neurochirurgom to umožňuje presnejšie zmapovať a lokalizovať patologické zmeny v mozgu a lepšie sa rozhodnúť o spôsobe liečby. Takáto sieť elektród však môže byť nápomocná aj tým, ktorí majú mozog úplne v poriadku. Napríklad postihnutým s amputovanými končatinami môže pomôcť pri ovládaní ich bio-nických protéz priamo signálmi z mozgu.
Dvojica pokusných osôb s implantovanými microECoG elektródami už úspešne pomocou počítača dokázala myšlienkami ovládať virtuálnu ruku.
Podobný spôsob sa používa aj v techno-lógii na získavanie a prenos informácií z po-vrchu ľudského tela, nazvanej epidurálny elektronický systém – EES (používa sa však i názov elektronické tetovanie). EES tvorí tenká a pružná samolepiaca membrá-na s minimálnou hmotnosťou, v ktorej sú umiestnené elektródy a miniatúrne elektro-nické obvody. Veľkou výhodou je skutočnosť, že táto technológia na prepojenie s elek-tronikou nepotrebuje káble, je ľahká, preto ju nositeľ na sebe skoro ani necíti a vôbec ho neobmedzuje v jeho aktivitách. Pomo-cou EES je možné skúmať ľudský organiz-mus bez toho, aby boli výsledky skreslené vplyvom rušiacich prvkov, akými sú elek-tródy, káble a podobne.
Epidurálny elektronický systém sa apli-kuje priamo na pokožku, kde mapuje elek-trické signály ľudského tela a sprostredkuje prepojenie medzi telom a elektronikou. Pri pokusoch s EES, umiestneným na oblasť hrdla pokusnej osoby, počítač dokázal správ-ne identifikovať jednoduchšie slová a vety s presnosťou až na 90 %.4
Uvedieme však aj príklad, že nielen tech-nika môže vylepšovať ľudský organizmus, ale, naopak, aj parametre techniky môže vylepšiť princíp odpozorovaný od ľudského tela. Chladič, pomocou ktorého je procesor chladený ako ľudský mozog, navrhol Bru-no Michel, ktorý v švajčiarskych laborató-riách pracuje pre spoločnosť IBM. Pri vývo-ji chladiča sa inšpiroval princípom, ktorý je použitý v ľudskom tele na chladenie mozgu. Technológia, pri ktorej je chladiaca kvapali-na k procesoru privádzaná cez stále sa roz-vetvujúcu sieť kanálikov, má byť o 40 % účinnejšia ako bežné chladenie. To iba potvrdzuje, že sa technika od živej prírody ešte stále má čo učiť. Niektoré pramene do-konca uvádzajú, že z energetického hľadis-ka je ľudské telo stotisíckrát efektívnejšie ako počítač.
„Problém je rozdiel medzi po- žadovaným stavom a skutočnosťou.“
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one