Veda má svoj ​​zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.

Nanomedicína
Nanomedicína môže byť definovaná ako sledovanie, opravovanie, stavba a kontrola nad človekom na molekulovej úrovni biologickým systémom, ktorý je tvorený z nanosoučástek a nanosystémov.
news-S97TV8LRcX-0.gif
Nanotechnológia ponúka niekoľko nových riešení v liečbe diabetes mellitus. Nanotechnológie, najmä nanočastice ukazujú veľký prísľub na zlepšenie liečby a riadenia diabetu.
nano.jpg
Nový lacný test pre rýchle zistenie otravy krvi, založený na magnetických nanočasticiach, sľubuje obmedziť chmúrnu bilanciu tohto ochorenia. Oznámil to Dirk Kuhlmeier z Fraunhoferovho ústavu pre bunkovú terapiu a imunológiu v Lipsku (Nemecko) s kolegami.
ja srelka.jpg
Mož­no ste už nie­ke­dy po­ču­li o bio­nic­kom oku Ar­gus II. Ide o elek­tro­nic­ký im­plan­tát umies­tne­ný na siet­ni­ci, kto­rý umož­ní ne­vi­dia­ce­mu opäť as­poň čias­toč­ne vi­dieť - te­da ro­zoz­ná­vať tva­ry, sve­tel­ný kon­trast, prí­pad­ne čí­tať veľ­ké pís­me­ná.
Nanomechanizmy- umožnujú prepravu a triedenie atómov
nanotechnológia.jpg
V laboratořích společnosti Google odborníci pracují na nanočásticích, které budou umět rozpoznat známky některých chorob ještě předtím, než se rozvinou a začnou pacienta ohrožovat. A aby to nebylo málo, nanočástice půjde monitorovat a řídit pomocí speciálního elektronického náramku.
nano.jpg
nový proteínový gél, ktorý po ožiarení UV svetlom nadobúda vlastnosti elastického tkaniva, podobnému koži a črevám.
Ide o dôležitý krok na ceste konštruovania nanorobotov, ktorí môžu fungovať v živom organizme. Ruskí vedci tak ako prví na svete "naučili" nanočastice riešiť logické výpočty pomocou biochemických reakcií. Táto technológia sa môže stať základom na používanie nových metód diagnostiky a liečby ťažkých chorôb.
Polovodičové trubky s nanomembránou-3D- pre riadený rast neurónov- dokážu viazať funkčnosť nervovým bunkom- liečiť ochrnutie po úraze
No­vý typ ume­lých te­pien
No­vý druh ume­lých te­pien umož­ňu­je nah­ra­diť poš­ko­de­né ven­co­vé sr­dco­vé tep­ny a tep­ny v dol­ných kon­ča­ti­nách, čím by sa vý­raz­ne zní­žil po­čet am­pu­tá­cií nôh a sr­dco­vých in­far­ktov.

Ved­ci z lon­dýn­skej Royal Free Hos­pi­tal vy­vi­nu­li po­mo­cou na­no­tech­no­ló­gií z po­ly­mé­rov náh­rad­nú ar­té­riu, pri­čom ma­te­riál má schop­nosť na­po­dob­ňo­vať pri­ro­dze­né pul­zo­va­nie ľud­ských ciev a je od­ol­ný pro­ti vy­tvá­ra­niu kr­vných zra­ze­nín. No­vá ar­té­ria je pev­ná, ohyb­ná a pul­zu­je v rov­na­kom ryt­me ako sr­dce. V sú­čas­nos­ti sa pou­ží­va­jú buď plas­to­vé náh­rad­né cie­vy, kto­ré však nie sú príl­iš vhod­né pri transplan­to­va­ní men­ších ciev, ale­bo pria­mo ži­ly z nôh pa­cien­tov. Množ­stvo ľu­dí však ne­má vhod­né ži­ly na transplan­tá­ciu, čím sa zvy­šu­je ri­zi­ko am­pu­tá­cií ale­bo in­far­ktu.

Zdroj: BZ! Redakcia
Nanostroje k ochrane , oprave a vylepšeniu ľudského tela
Nanoroboty budúcnosť medicíny? Sú podávané lieky priamo do mozgu
Mikroskopické roboti by mohol čoskoro pomôcť liečiť pacientov, ktorí vyžadujú extrémne presné ovládanie a dávkovanie liekov. Ako uvádza CNN, myšlienky rovno z sci-fi sú stále bližšie k dokončeniu.
a.jpeg
Po desiatich rokoch práce na lekárskzch nanorobotoch tím od švajčiarskeho inštitútu technológie oznámil, že je už v dosiahnutý vášho cieľ. Zariadenie musí byť použité injekčne pacientom alebo požití nimi. Lekári bude ovládať robota za použitia magnetického poľa
. Tvar robota bol inšpirovať vzhľad baktérií E. coli. Nemajú mechanický pohon, pretože súčasná technológia neumožňuje postaviť vhodne malú veľkosť. Zatiaľ sa vedci sa podarilo úspešne vykonať skúšky zahŕňajúce umiestnenie robotov v oku. Roboty sa podarilo dostať sa na miesto určenia a dať dávku. Tento rok sa očakáva, že na zavedenie testov na živých pacientov. V konečnom dôsledku nanorobotov tiež, aby bolo možné vykonať "minioperacji": môžu byť zaslané napríklad priamo na vnútornej strane srdca alebo mozgu pacienta a vykonávať požadované operácie tam ..

CNN
ja srelka.jpg
Zdá sa, že nanotechnológia môže poskytnúť zubným pacientom mnoho výhod. Medzi ne patria nové materiály pri prevencii o zdravotnú starostlivosť pomocou zubnej pasty, ktorá je buď antimikrobiálna a/alebo regeneračná pre zubnú sklovinu.
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one