Veda má svoj ​​zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a pravda ako dobro človeka.

Biomasa predstavuje obnoviteľný zdroj energie, je to je súhrn látok tvoriacich telá všetkých živých organizmov.
Biomasa je biologický materiál pochádzajúci zo živých alebo nedávno žijúcich organizmov. Najčastejšie odkazuje na rastliny alebo materiály na rastlinnej báze
Využívanie biomasy je tu z historického hľadiska už od doby kamennej, kedy bola zdrojom tepla a svetla. S nástupom fosílnych palív a po vybudovaní energetickej infraštruktúry v moderných krajinách stratila síce svoje vedúce postavenie, no v rozvojových krajinách zostala naďalej vedúcim energetickým zdrojom. V poslednej dobe však zažíva svoju renesanciu z dôvodu ekologických dopadov na životné prostredie spojených s využívaním fosílnych palív a faktu, že ide o obnoviteľný zdroj energie.
Biomasa.png
Je to nefosílny zdroj, ktorý obsahuje viazanú chemickú energiu (vodná a suchozemská vegetácia, biomasa zahrnutá v komunálnom, priemyselnom a poľnohospodárskom odpade)
Rastlinné organizmy využívajú oxid uhličitý CO2 z atmosféry a vodu H2O z pôdy. V procese fotosyntézy dochádza k vzniku uhľovodíkov, ktoré predstavujú základné stavebné jednotky biomasy. Dôležitú úlohu v procese fotosyntézy zohráva slnečné žiarenie a slnečná energia, ktorá sa uskladňuje v chemických väzbách vzniknutého organického materiálu.
Takto uskladnená energia (v chemických väzbách) sa získava pri spaľovaní biomasy. Kyslík, ktorý je prítomný vo vzduchu sa spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká oxid uhličitý a voda. Je to proces, ktorý je cyklicky uzatvorený - oxid uhličitý, ktorý takto vzniká je východiskovou látkou pre vznik novej biomasy.
kolobeh.png
Biomasa v podobe rastlín predstavuje chemicky zakonzervovanú slnečnú energiu
používa sa ako stavebný materiál
vyrába sa z nej papier, liečivá, chemikálie
palivový zdroj
využíva sa na výrobu tepelnej a elektrickej energie
kvapalné formy biomasy – etanol, metanol
plynné formy biomasy – drevoplyn
Premenu biomasy na biopalivo je možné dosiahnuť tepelne, chemicky alebo biochemicky.
Biopalivo
Biopalivo [3] vzniká cielenou výrobou či prípravou z biomasy. Predstavuje teda jedno z možných využití biomasy, ktorú možno inak použiť ako surovinu pre výstavbu, nábytok, balenie, pre výrobky z papiera atď.
rozdelenie biopalív:
tuhé biopalivá
kvapalné biopalivá
plynné biopalivá
palivo.jpg
V súčasnosti je chemická energia z biopalív uvoľňovaná hlavne ich spaľovaním. Sú vyvíjané iné účinnejšie metódy pre ich využitie na výrobu elektriny pomocou palivových článkov . Biopalivá pokrývajú 15% celkovej svetovej spotreby energie , predovšetkým vo Tretím svete , kde slúžia prevažne na varenie a vykurovanie domácností, ale relatívne vysoký podiel majú biopalivá aj vo Švédsku a Fínsku (17% a 19%).
Či a prípadne o koľko biopalivá znižujú produkciu skleníkových plynov, stále zostáva predmetom sporov. Biopalivá uhlíkovo neutrálne nie sú - už len preto, že k účinnému rastu rastlín je potreba hnojivo, rastliny treba nejako pozberať, pretransformovať na biopalivá a premiestniť do nádrží.
K výrobe biopalív možno použiť vodné riasy
Flag Counter
Zdroj: okrem vlastných materiálov je zdrojom moja mailová schránka, kde dostávam rôzne materiály od priateľov, ak by sa materiál dotkol niečich ochranných práv- napíšte mi a zjednám nápravu.ďakujem!!!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one